De Symphony ZorgAcademie verzorgt een hoogwaardig en intensief leerprogramma dat bestaat uit:

Kick off

 • bijeenkomst bij de eigen zorginstelling
 • opstellen van een leercontract op basis van motivatie en persoonlijke doelen 

Opzet en duur leerprogramma

 • zes modules in de looptijd van ca. anderhalf jaar
 • modules van donderdagmiddag t/m zaterdagmiddag, inclusief twee overnachtingen
 • twee stages buiten en binnen de zorg
 • tussentijdse trainingsdagen met ondernemersgroepen
 • ondersteuning door digitale communicatie.

Onderwerpen modules

 • module 1 Focus op ondernemen met het einddoel voor ogen
 • module 2 Ondernemen en gastheerschap
 • module 3 Ondernemen is omgaan met stress en weerstand
 • module 4 Ondernemen en projectmanagement
 • module 5 Ondernemen en veranderkunde
 • module 6 De toekomst als ondernemer.

Feestelijke eindbijeenkomst

 • ceremoniële afsluiting met genodigden
 • uitreiking certificaat.

Module 1 Focus op ondernemen met het einddoel voor ogen

Zorgprofessionals kunnen succesvol ondernemen als ze zich vrij en zelfverzekerd voelen. Zonder schroom, met zelfvertrouwen – en niet alles wetend – gaat de ondernemer aan het werk. Verbeteringen, veranderingen of zelf vernieuwingen realiseren binnen de bestaande muren en/of daarbuiten. Met zichtbaar en voelbaar effect voor klanten, medewerkers en andere betrokkenen.

In deze module formuleren de zorgmanagers hun leerdoelen en verdiepen zij zich in de betekenis van ondernemerschap. Ook zetten zij de eerste stappen naar het maken van een ondernemersplan. De deelnemende zorgmanagers maken bovendien leer- en werkafspraken met elkaar, waarbij het belang van de eigen leerverantwoordelijkheid en deelname aan de ondernemersgroepen wordt benadrukt.

Module 2 Ondernemen en gastheerschap

De ondernemende zorgmanagers gaan tijdens deze module aan de slag met het thema gastheerschap. Klantgericht denken en het verbeteren van de relatie met bewoners, cliënten en hun directe leefomgeving maken het verschil. Dat betekent een verschuiving in de zorg van ‘zorgen voor’ naar gastheerschap. De zorgmanagers leren hun passie in te zetten in dienst van de ander, zich in te leven in diens gevoelens en werkelijk verbinding te maken met de andere persoon, zonder zichzelf weg te cijferen. 

Module 3 Ondernemen is omgaan met stress en weerstand

Stressbeheersing is een aspect dat iedere zorgprofessional herkent en erkent in het dagelijks werk. De praktijk geeft echter weinig concrete adviezen en praktische ondersteuning. Dat vraagt om het leren van nieuwe vaardigheden, die zorgprofessionals kunnen inzetten bij stress. 

Stress kun je alleen succesvol beheersen als je regelmatig in stresssituaties wordt gebracht en vanuit die situatie wordt gedwongen om adequaat te reageren. De zorgmanagers leren in deze module het hoofd koel te houden en rustig en weloverwogen te blijven handelen in stresssituaties. 

Module 4 Ondernemen en projectmanagement

Hoe verhouden ondernemen en de manier waarop projecten worden georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond zich tot elkaar? In deze module maken de zorgmanagers kennis met wat projectmanagement is, en wat de functie is van projecten binnen de zorg, om dat vervolgens toe te passen op hun ondernemersplannen. 

Module 5 Ondernemen en veranderkunde

Veranderingen hebben impact op de manier waarop mensen in organisaties hun werk doen. De zorgmanagers maken kennis met veranderkunde: het vak dat hen helpt om de verandering die hun vernieuwend ondernemerschap met zich meebrengt, te concretiseren en te realiseren. Zij ontwikkelen inzichten over verandermanagement vanuit het perspectief ‘omdenken’ en vergroten hun inzicht in de eigen ‘kunst van veranderen’. 

Module 6 De Toekomst als ondernemer

In deze laatste module reflecteren de nieuwe zorgmanagers op hun eigen veranderingen als het gaat over ondernemerschap, gastheerschap en stressbeheersing in vergelijking met de nulmeting bij de start van het leerprogramma. Zij kijken bovendien vooruit naar de toekomst als ondernemende zorgmanager. Wat zijn hun volgende stappen?